Gebruikersvoorwaarden

Welkom op HepatitisCgids.nl. Deze website is van AbbVie BV in Nederland (met inbegrip van haar dochter- en gelieerde ondernemingen), hierna aangeduid als "AbbVie". AbbVie is geregistreerd in Nederland en gevestigd aan de Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. U kunt contact opnemen met AbbVie door een e-mail te sturen naar info.nl@AbbVie.com.

Ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden: 1 maart 2015
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien u gebruik maakt van HepatitisCgids.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze site, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website.

Gebruikersvoorwaarden voor www.HepatitisCgids.nl
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op www.HepatitisCgids.nl en niet op andere AbbVie websites of websites van derden waarnaar de AbbVie website kan verwijzen.

AbbVie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te herzien, met inachtneming van uw wettelijke rechten. Als AbbVie de Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen gebruikers hierop worden geattendeerd door het plaatsen van de gewijzigde versie met een bijgewerkte ingangsdatum op de betreffende AbbVie website. Door de AbbVie website te gebruiken, gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van de Gebruiksvoorwaarden en bent u daaraan gebonden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of indien u ontevreden bent over de AbbVie website verzoeken wij u geen gebruik te maken van de AbbVie website.

Om de AbbVie website te kunnen gebruiken, kunt u worden gevraagd om een elektronische handtekening. U gaat er mee akkoord dat uw elektronische handtekening juridisch bindend is en gelijk gesteld wordt aan uw geschreven handtekening. U stemt ermee in dat na uw authenticatie voor gebruik van een AbbVie website, het aanklikken van een "checkbox" leidt tot het verlenen van uw toestemming en daarmee uw voornemen tot het verlenen van toestemming weergeeft (in het bijzonder ten behoeve van het verzamelen, het hanteren of publiceren van gegevens die samenhangen met een dergelijke "checkbox" of functionaliteit van de website, in overeenstemming met het privacy beleid).

Disclaimers
AbbVie zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de informatie en content op de AbbVie Website juist, volledig en up-to-date beschikbaar is en geen rechten van derden schendt. AbbVie kan dit echter niet garanderen. De AbbVie website, de inhoud en informatie wordt beschikbaar gesteld op "as is" en "beschikbaarheid" basis.

De informatie en inhoud op de AbbVie website betreft geen medisch of financieel advies. U dient onafhankelijk advies in te winnen voordat u een beslissing neemt met betrekking tot uw aandoening of financiële situatie. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, wijst AbbVie hierbij alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die een persoon kan lijden, onafhankelijk of de schade direct, indirect, onmiddellijk of als later gevolg van wordt geleden en of sprake is van contractuele vastlegging, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de AbbVie website of beslissingen die zijn genomen in overleg met een andere adviseur of behandelaar, behalve in het geval van overlijden of als sprake is van persoonlijk letsel als gevolg van AbbVie 's nalatigheid. AbbVie is niet verantwoordelijk, en biedt geen enkele garantie, voor de juistheid, effectiviteit, tijdigheid en de geschiktheid van de informatie of inhoud die zij van derden heeft verkregen, met inbegrip van hyperlinks naar of van websites van derden.

Gebruik van de website
U gaat ermee akkoord:

  1. informatie op de AbbVie website of op een van AbbVie 's servers niet te verstoren, te wijzigen of te onderscheppen;
  2. om alleen informatie te verstrekken die juist, volledig en niet misleidend is;
  3. zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, regels en voorschriften;
  4. niet te proberen om enige echtheidskenmerken van de AbbVie website te omzeilen;
  5. de AbbVie website niet te gebruiken als u niet minstens 18 jaar oud bent;
  6. door geen enkele andere persoon uw account te laten gebruiken (indien u zich niet hieraan houdt bent u volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de AbbVie website door de betreffende personen en erkent u verder dat een dergelijk gebruik is niet toegestaan en dat in strijd wordt gehandeld met deze Gebruiksvoorwaarden).

AbbVie zal geen persoonlijke informatie van kinderen gebruiken op AbbVie websites ("kinderen" zijn in dit verband minderjarigen (jonger dan 18 jaar )), voor zover bekend is dat het informatie van kinderen betreft. Dit geldt eveneens voor het communiceren van kinderen met ons of het gebruik maken van een van onze online diensten door kinderen. AbbVie beschikt niet over de technische middelen om ervoor te zorgen dat kinderen geen toegang zullen krijgen tot en gebruik maken van de AbbVie websites.

Beschikbaarheid
AbbVie tracht de AbbVie website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Wij kunnen dit echter niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die optreedt als gevolg van niet-beschikbaarheid.

AbbVie behoudt zich het recht voor om uw account af te sluiten of te verwijderen zonder aankondiging , in het geval van uw niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of het privacy beleid, dan wel als uw behandeling stopt om welke reden dan ook.

AbbVie behoudt zich tevens het recht voor de AbbVie Website en/of deze Gebruiksvoorwaarden op te schorten of te beëindigen met in achtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, zonder opgave van redenen.

De bepalingen onder de volgende kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht na beëindiging van uw toegang tot de AbbVie Website: disclaimers, intellectuele eigendom, het uploaden van content op onze site, privacy en veiligheid, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht.

Intellectuele Eigendomsrechten
De informatie, inhoud en afbeeldingen gepubliceerd op de AbbVie Website (de "informatie") zijn eigendom van of in licentie gegeven aan AbbVie. Wij verlenen u toestemming om de informatie te gebruiken, op de volgende condities:
(i) dat de bovenstaande erkenning van copyright staat op alle kopieën;
(ii) het gebruik van de informatie is beperkt tot informatief, niet-commercieel en/of persoonlijk gebruik;
(iii) de informatie wordt op generlei wijze aangepast; en
(iv) geen van de grafieken beschikbaar op de website AbbVie wordt los van de bijbehorende teksten gebruikt.

Voor alle andere vormen van gebruik van informatie of een van AbbVie' s handelsmerken of handelsnamen is AbbVie' s voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. AbbVie is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld en het verspreiden van dergelijk materiaal zonder toestemming van de eigenaar van het copyright is verboden.
Tenzij toegestaan op basis van het hiervoor genoemde, wordt geen enkel licentie of recht, expliciet of impliciet, verleend aan enig persoon onder enig patent, handelsmerk, auteursrecht, databankrecht of andere eigendomsrechten van, of in licentie gegeven aan, AbbVie.

Uploaden van content naar de AbbVie website
Alle inhoud die u uploadt naar de AbbVie website zal als niet-vertrouwelijk en vrij van rechten van derden worden beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten wat betreft de inhoud, maar u bent verplicht om ons en andere gebruikers van de AbbVie Website een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en in sub-licentie te geven licentie te verschaffen, om de betreffende inhoud te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te verspreiden en afgeleide producten te realiseren. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat ge-uploade inhoud door u aan de AbbVie website een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy vormt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk jegens een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud geplaatst door u of een andere gebruiker van de AbbVie website. Wij behouden ons voorts het recht voor om inhoud die u uploadt naar de AbbVie website te verwijderen, vooral als we van mening zijn dat dergelijke inhoud tot letsel of juridische aansprakelijkheid kan leiden aan/bij AbbVie of aan/bij derden. De standpunten van andere gebruikers op het AbbVie Website vertegenwoordigen niet AbbVie' s standpunten en waarden.

Privacy en Beveiliging
AbbVie hecht waarde aan de bescherming van uw privacy, zoals uiteengezet in het privacy beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de AbbVie Website afdoende is beveiligd en beschermd tegen schadelijke software of toegang door onbevoegden. Als u ervoor kiest of als onderdeel van onze veiligheidsprocedures bent voorzien van een gebruikers identificatiecode, wachtwoord of andere informatie, dient u dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet delen met derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. We hebben het recht om elke gebruiker identificatiecode of het wachtwoord op elk moment uit te schakelen, of deze nu gekozen is door u of door ons is toegewezen, als naar onze mening niet is voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u ervan op de hoogte bent of vermoedt dat iemand anders dan u zelf uw gebruiker identificatiecode of wachtwoord kent , verzoeken wij u om ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen via info.nl@abbvie.com.

Voor zover toegestaan op basis van de vigerende wet- en regelgeving, is AbbVie niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte , specifieke, incidentele of gevolgschade ( met inbegrip van gederfde winst, hetzij direct of indirect ontstaan) geleden door een persoon als gevolg van een onderschepping of onbevoegde toegang tot zijn persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens), zelfs als AbbVie eerder is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade. De functionaliteit van de AbbVie website is afhankelijk van het gebruik van internet 'cookies', zoals verder beschreven in ons Cookie Beleid. Uw aanvaarding van het gebruik van cookies is dan ook een voorwaarde voor het gebruik van AbbVie websites.

Toepasselijk recht
Elk geschil met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en/of hun totstandkoming, het privacy beleid of de eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen, worden opgevat en behandeld in overeenstemming met Nederlands recht. Een dergelijk geschil is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.

Algemeen
U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden, samen met de voorwaarden van bijvoorbeeld en consent form, de gehele overeenkomst tussen u en AbbVie beschrijven met betrekking tot dit onderwerp. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of onuitvoerbaar om welke reden dan ook, blijkt te zijn, zal deze bepaling worden geacht los te staan van de overige bepalingen van deze publicatie, waardoor de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van deze specifieke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Voorleesvideo